Alle gegevens die u aanlevert bij het aanvragen van een CERTIFICATE worden alleen gebruikt voor de opmaak van uw DRIVE CERTIFICATE en kunnen voor geen enkel ander doel ingezet worden.

Ze zullen alleen gelezen worden door de bevoegde personeelsleden van de eigenaar van het  door u vermelde voertuig om te kunnen beslissen over uw vraag. Deze personeelsleden kunnen kiezen om de inhoud van uw vraag te toetsen met een derde persoon en nemen voor deze keuze de volle verantwoordelijkheid. Overheidsinstanties zullen bij het verlenen van een visum voor de handtekening en het legaliseren van het CERTIFICATE voor Internationaal gebruik de inhoud kunnen lezen. Het Ministerie van Buitenlandse zaken zal het finale ORIGINEEL van uw CERTIFICATE opnemen in www.legalweb.diplomacy.be een internationaal erkende  streng beveiligde database die absolute Privacy respecteert.  

Bij het invullen van een 2de, 3de ..aanvraag zullen inhouden van velden aan u voorgesteld worden die u alleen kan bevestigen of deleten. Dit alleen om u efficiënter te laten handelen!

Renta Drive doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

We houden ons in alle gevallen aan de toepasselijke wetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR). Dit brengt met zich mee dat wij:

• uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy verklaring;

•  de verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

• vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

• passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

• geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft kan u contact met ons wenst opnemen: Mobiyou BV, Leuvensesteenweg 369, 1932 Zaventem, contact@rentadrive.org Tel 02 669 69 70

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden door verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden :

 • opmaak van uw DRIVE CERTIFICATE

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen (en opslagen) (verzamelen) (verwerken) :

 • Persoonlijke identiteitsgegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail, naam van uw werkgever, functietitel
 • Persoonlijke kenmerken : geslacht, moedertaal
 • De interessegebieden waarvoor u aangegeven hebt informatie te willen ontvangen en de interne werkgroepen waartoe u behoort

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • het verzorgen van de internet omgeving (webhosting);
 • het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT netwerk, …);
 • het legaliseren van de handtekening 

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven (andere partijen verstrekken), tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier (schriftelijk) toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van meerderjarigen (personen ouder dan 16 jaar)

Bewaartermijn

Mobiyou BV bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt.

Na laatste gebruik worden gegevens niet langer dan 2 jaar bewaard.

Beveiliging van de gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:

 • Alle personen die namens Renta drive van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;  
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. U kan ons daartoe contacteren via de contactpagina van onze website. Tevens kunt u bezwaar (verzet) maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (www.privacycommission.be), dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Wijziging privacy statement

Dit privacy statement werd voor het laatst gewijzigd op 05.01.2023.

Van eventuele wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website.

 

Zie CONTACT aub

Neem contact op met Renta Drive indien nodig.